Bel: 06-55457105
 
S.P.D. cleaning
S.P.D. cleaning voor een schone leefomgeving.

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN
Vastgesteld door:
SPD cleaning, eenmanszaak gevestigd aan het Bachplein 301 en ingeschreven bij de KvK on der nummer 6914 1940

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
b. Partijen:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in opdracht schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen.
2. Schoonmaakbedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
3. Hoofd Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon welke schoonmaakwerkzaamheden, daaronder begrepen glazenwasserswerkzaamheden, en bedrijfsdiensten door hem overeengekomen uit te voeren ten behoeve van de opdrachtgever uitbesteedt aan een rechtspersoon, welke deze diensten op basis van onderstaande voorwaarden en zoals in de overeenkomst neergelegd feitelijk uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever.
4. Onder opdrachtnemer: het Schoonmaakbedrijf zoals hierboven omschreven onder 2, werkzaamheden uitvoerend voor meerdere opdrachtgevers/hoofdopdrachtgevers, die op basis van onderstaande voorwaarden de werkzaamheden zoals in de overeenkomst neergelegd feitelijk ten behoeve van de opdrachtgever uitvoert in opdracht van de hoofdopdrachtgever
c. Werkprogramma: een formulier waarop de schoonmaakbedrijf in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk met vermelding van plaats, tijd en frequentie van de verschillende soorten werkzaamheden.
d. Object:
het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.

Artikel 2 Offerte
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging
a. Nadat door het schoonmaakbedrijf de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus het werkprogramma, mag het schoonmaakbedrijf er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma de schoonmaakbedrijf middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 9 lid c van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Onder opdrachtneming
a. Het schoonmaakbedrijf zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwas werkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden.
b. Het schoonmaakbedrijf zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien glazenwas werkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.
c. Voor onder opdrachtgeving ten behoeve van de schoonmaakbedrijf zijn voorwaarden zoals in artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.
b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan het schoonmaakbedrijf, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien het aldus gewijzigde werkprogramma tenminste een vergelijkbare kwaliteit garandeert én de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
c. Indien het schoonmaakbedrijf tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
d. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen - niet zijnde christelijke of nationale feestdagen - van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel het schoonmaakbedrijf, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN
Vastgesteld door:
SPD cleaning, eenmanszaak gevestigd aan het Bachplein 301 en ingeschreven bij de KvK on der nummer 6914 1940

Artikel 5 Uitvoering bij onder opdrachtgeving
a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd. De onderopdrachtgever zal daarbij de geldende cao correct naleven.
b. De onderopdrachtgever zal het werk of een deel daarvan niet door derden laten uitvoeren dan na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring vooraf door de hoofdopdrachtgever. Indien zulks het geval is, zal de onderopdrachtgever met de andere onderopdrachtgever een schriftelijk contract opstellen waarvan deze voorwaarden deel uitmaken. In dier voege dat de opdracht gevende onderopdrachtgever daarin de rechtspositie inneemt van de hoofdopdrachtgever en de opdracht nemende onderopdrachtgever die van de onderopdrachtgever.
c. Uitsluitend de door de hoofdopdrachtgever te geven orders en aanwijzingen zullen door de onderopdrachtgever bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden opgevolgd, voor zover niet afwijkend van de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma. De onderopdrachtgever zal niet zelfstandig de opdrachtgever benaderen over de uit te voeren werkzaamheden, dan na uitdrukkelijke toestemming van de hoofdopdrachtgever.
d. De hoofdopdrachtgever kan in afwijking van het hier bovenstaande zijn opdrachtgever of diens gemachtigde schriftelijk verzoeken orders en/of aanwijzingen ten aanzien van de uitvoering van het werk rechtstreeks aan de onderopdrachtgever te geven. De hoofdopdrachtgever zal steeds vooraf de onderopdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stellen.
e. De onderopdrachtgever zal bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maken van deugdelijke materialen en middelen. De onderopdrachtgever zal de materialen volgens wet en/of voorschrift periodiek laten keuren c.q. onderhouden.
f. Onderopdrachtgever zal de hoofdopdrachtgever vrijwaren voor diens aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden wegens het niet naleven door de onderopdrachtgever van verplichtingen ingevolge wet, overeenkomst dan wel voorschriften.
g. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan de onderopdrachtgever, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien het aldus gewijzigde werkprogramma tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
h. Indien het de onderopdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
i. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, danwel de opdrachtgever, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

Artikel 8 Contractnaleving en controle
a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van het werkprogramma in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormering- en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de uitvoering van het werkprogramma duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever het schoonmaakbedrijf onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en).
b. Bedoelde schriftelijke in kennis stelling bevat tenminste:
1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
2. een redelijke termijn waarbinnen de schoonmaakbedrijf de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
c. Indien door het schoonmaakbedrijf de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
De opdrachtgever zal het schoonmaakbedrijf van de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan het schoonmaakbedrijf gemeld is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en het schoonmaakbedrijf een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN
Vastgesteld door:
SPD cleaning, eenmanszaak gevestigd aan het Bachplein 301 en ingeschreven bij de KvK on der nummer 6914 1940

Artikel 9 Hulpmiddelen
a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. Het schoonmaakbedrijf is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de uitvoering van het werkprogramma benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwas werkzaamheden aan de buitenkant van het object is het het schoonmaakbedrijf toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
c. In overleg tussen opdrachtgever en het schoonmaakbedrijf zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door het schoonmaakbedrijf, kosteloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van het schoonmaakbedrijf, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van het schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van het schoonmaakbedrijf. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van het schoonmaakbedrijf eraan mee te werken, dat het schoonmaakbedrijf bedoelde goederen terug kan nemen.
d. In overleg met het schoonmaakbedrijf zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van het schoonmaakbedrijf voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 10 Prijs
a. De prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
b. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van het schoonmaakbedrijf prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van het schoonmaakbedrijf, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden.

Artikel 11 Betaling
a. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien in de offerte hierover niets nader is geregeld, vindt facturering plaats uiterlijk in de derde week van of de kalendermaand of van de vier-wekelijkse periode. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
b. Indien betaling na deze termijn geschiedt zal bij natuurlijke personen de wettelijke rente en bij rechtspersonen de wettelijke handelsrente in rekening worden gebracht.
c. Het schoonmaakbedrijf is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
d. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00.
e. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op het schoonmaakbedrijf te verrekenen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
a. Het schoonmaakbedrijf is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van het schoonmaakbedrijf, diens personeel of onderschoonmaakbedrijf bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.134.000 per gebeurtenis. Boven € 1.134.000 is de schoonmaakbedrijf niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de schoonmaakbedrijf een ander maximumbedrag overeengekomen (zie lid b van dit artikel).
b. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van het schoonmaakbedrijf voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de schoonmaakbedrijf, zijn personeel of onderschoonmaakbedrijf die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan € 1.134.000 doch niet meer dan € 2.500.000 per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die het schoonmaakbedrijf heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
c. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor het schoonmaakbedrijf tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. Het schoonmaakbedrijf is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN
Vastgesteld door:
SPD cleaning, eenmanszaak gevestigd aan het Bachplein 301 en ingeschreven bij de KvK on der nummer 6914 1940
d. Het schoonmaakbedrijf heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen schoonmaakbedrijf verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van € 50.000 per aanspraak en € 100.000 per verzekeringsjaar.
e. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is het schoonmaakbedrijf niet aansprakelijk.
f. Het schoonmaakbedrijf aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.
g. De opdrachtgever vrijwaart het schoonmaakbedrijf voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
h. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 13 Relatiebeding
a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van het schoonmaakbedrijf met het schoonmaakbedrijf, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van het schoonmaakbedrijf in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten het schoonmaakbedrijf om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
b. Indien zonder toestemming van het schoonmaakbedrijf door de opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of een andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers, binnen de in lid a genoemde periode van 6 maanden, verbeurt de opdrachtgever aan het schoonmaakbedrijf een boete van € 1.000 per bedoelde arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 14 Duur van de overeenkomst en beëindiging
a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan:
- bij opzegging door schoonmaakbedrijf: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.
- bij opzegging door opdrachtgever:
1. indien schoonmaakbedrijf meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat de nieuwe schoonmaakbedrijf schriftelijk aan schoonmaakbedrijf bekend is gemaakt;
2. indien schoonmaakbedrijf niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe schoonmaakbedrijf of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan schoonmaakbedrijf bekend is gemaakt.
Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.
c. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
1. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 15 Contractwisseling en werkgelegenheid
a. Het schoonmaakbedrijf zal zijn personeel belonen conform de geldende cao-bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W. etc. De schoonmaakbedrijf vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.
b. Het schoonmaakbedrijf verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractwisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (CAO). Het schoonmaakbedrijf zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, alsook bij beëindiging ervan – voor zover hierbij sprake zal zijn van contractwisseling - in overleg treden met de andere in het geding zijnde schoonmaakbedrijf, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, en om uitvoering te geven aan een, conform CAO, mogelijk op één van beide schoonmaakbedrijfs rustende verplichting tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.
c. Voor zover de opdrachtgever, na beëindiging van de overeenkomst met het schoonmaakbedrijf, de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 lid a niet uitbesteedt aan een ander doch inbesteedt, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. inzake overgang van onderneming van toepassing.
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN
Vastgesteld door:
SPD cleaning, eenmanszaak gevestigd aan het Bachplein 301 en ingeschreven bij de KvK on der nummer 6914 1940

Artikel 16 Overmacht
a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk - ten hoogste 3 maanden - niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen het schoonmaakbedrijf en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
c. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 17 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij het schoonmaakbedrijf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft het schoonmaakbedrijf het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Het schoonmaakbedrijf en opdrachtgever zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.